INSPRAAK

Voorbije inspraak

Een greep uit de reacties die de meer dan 3000 betrokkenen via de online-enquête of tijdens een bezoek aan een van de vier dialoogmarkten deelden, vind je hieronder. De verkregen input gaat onder meer over mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de zones langs de R8 en andere wegen. Zo deelden heel wat mensen hun mening over de verdere invulling van Hoog Kortrijk, de eventuele bouw van een voetbalstadion op Evolis of de ideale locaties om openbaarvervoersknooppunten te ontwikkelen.

"Ik zou bij Kortrijk Xpo een multimodale parking inrichten waar je je auto kan ruilen voor een elektrische fiets of waar je snel de trambus kan nemen naar de binnenstad. Je zou er ook bijvoorbeeld een strijkcentrale, een boodschappenophaalpunt of lockers kunnen voorzien."
Quote van een burger die de online-enquête invulde.

De feedback over de mobiliteit gaat zowel over de vlotheid van het verkeer als over de veiligheid: van de aanleg van vrijliggende fietspaden over het anders afstellen van verkeerslichten tot het aanleggen van voorsorteerstroken en andere infrastructurele ingrepen.

"Op korte termijn moeten de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de N43 en de R8 beter op elkaar afgestemd worden, eventueel met een zogenaamde groene golf. Op lange termijn worden die verkeerslichten overbodig als de R8 kan worden doorgetrokken."
Quote van een bezoeker aan een van de dialoogmarkten.

Feedback ruimtelijke ontwikkelingen
Feedback verkeer - vlotheid
Feedback verkeer - veiligheid
Feedback dialoogmarkten op kaart (laden kan even duren)

Geplande inspraak

Van 17 september tot 15 november 2019 organiseert het Departement Omgeving een publieke consultatie over de startnota. Het doel van deze raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen en om reeds in een vroeg stadium van het proces inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en een eerste aanduiding van relevante disciplines en aandachtspunten voor het later uit te voeren milieueffectenonderzoek. Vermits het uitvoeringsplan in een latere fase verder uitvoering zal krijgen, is het dus niet de bedoeling om het plan tijdens de publieke raadpleging in detail te becommentariëren. Het openbaar onderzoek later in deze procedure biedt daartoe de mogelijkheid. 

De startnota zal tussen 17 september en 15 november 2019 te raadplegen zijn:
•    in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik Wielsbeke en Anzegem
•    bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
•    via www.omgevingvlaanderen.be
•    via www.K-R8.be

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van bovenstaande adressen of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs. 

Tijdens de publieke raadpleging voor dit geïntegreerd GRUP-proces zullen participatiemomenten onder de vorm van infomarkten worden georganiseerd: op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk. Qua vorm en organisatie zullen deze gelijkaardig verlopen aan de dialoogmarkten die reeds werden georganiseerd in de voorbereidende fase (eind 2017). Tijdens deze infomarkten zal aan de bevolking de mogelijkheid worden gegeven om o.a. nadere informatie over de start- en procesnota in te winnen en in dialoog te gaan en/ of vragen te stellen aan het planteam. De participatie- en informatiemarkten, of dialoogmarkten zoals de ontmoetingsmomenten tot hiertoe genoemd zijn, staan in functie van transparantie open voor alle stakeholdersgroepen (adviesraden, maatschappelijk middenveld, private actoren en bedrijven, lokale belangengroepen en burgerbewegingen, bevolking,…). 

De Vlaamse Regering zal als bevoegde overheid het advies over de startnota van de daartoe bevoegde adviesinstanties op te vragen. Decretaal bepaald, betreft het de Strategische adviesraad, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de deputatie van de betrokken provincie, de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken steden en gemeenten. Overeenkomstig het uitvoeringsbesluit worden nog een heel aantal adviesverlenende instanties bevraagd. Het advies moet binnen een termijn van zestig dagen worden gegeven. Als deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.  

Verdere verfijning en uitwerking van de startnota
Gezien de omvang en de complexiteit van het planproces wordt ervoor gekozen om na de publieke consultatie over de startnota, dit document verder uit te diepen, te verfijnen en bij te sturen waar nodig. De resultaten en input vanuit de eerste consultatie worden verwerkt, waarop het document opnieuw zal onderworpen worden aan een adviesronde en participatie. 

Het doel van deze tweede raadpleging is om iedereen op de hoogte te brengen van de verdere uitwerking, uitdieping en/of bijsturing van de start- en procesnota, waarbij ook rekening is gehouden met de resultaten en input uit de eerste publieke consultatie. Deze werkwijze moet - vanuit de keuze voor een open en participatief proces - het mogelijk maken om alle belanghebbenden maximaal te betrekken.